عکسی از ظاهر متفاوت امیرحسین فتحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت امیرحسین فتحی با ریش و سبیل است.ظاهر متفاوت امیرحسین فتحی برای یکی از کارهای جدیدش است.ظاهر متفاوت امیرحسین فتحی با موی بلند است.