عکسی از تیپ متفاوت سیاوش خیرابی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی سبز است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی با کلا است.تیپ متفاوت سیاوش خیرابی اسپرت است.