عکسی از دوستان هم باشگاهی شاهرخ استخری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دوستان هم باشگاهی شاهرخ استخری دونفر هستند.یکی از دوستان هم باشگاهی شاهرخ استخری لباس آبی پوشیده است.دوستان هم باشگاهی شاهرخ استخری در کنار او ایستاده اند.