عکسی از شلوار خاص رضا بهرام که او برای یک برند لباس در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شلوار خاص رضا بهرام مشکی است.شلوار خاص رضا بهرام مدل گشاد است.شلوار خاص رضا بهرام برای یک برند مشهور است.