عکسی ازمهران رنجبر با موتور لوکسش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران رنجبر از بازیگران خوب کشورمان است.مهران رنجبر بازیگر تئاتر نیست هست.مهران رنجبر سوار بر موتور است.