هر چه بیشتر به آنها اشاره کنیدبیشتر

میشوند.از غم وغصه هایتان کمتر بگویید

از کلامتان برای خنثی کردن مشکلاتتان

استفاده کنید.باخودتان بگویید که هر

باری را به خدای درونم میسپارم تا رها

وآزاد شوم واین طور ارتعاش خوب به

خلقت هستی میفرستید...»