آره، 

چاره اى نیست حمیدرضا خان

گاهى زندگى پنجاه پنجاها رو بَد موقع به نفعِ آسمون مى گیره!!!

خوش به حالِ شما که در تمامِ سکانس هاىِ زندگیت عینِ نود دقیقه بودنت رو بى نظیر درخشیدى.

سفرِت خوش آقاىِ آداب دانِ  بامعرفتِ به تمام معنا خاص و دوست داشتنى.