کاراگاه بود ،

استعلام گرفته....

مافیاس ! 

قسمت اول شب‌های مافیا رو دیدید؟

بنظر شما یه player خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه ؟