"قهرمان 

جای همه‌ی عوامل نازنین فیلم قهرمان که در عکس نیستند خالی 

ارادت قلبی به همه‌ی عزیزان"