عکسی از الهام چرخنده و پسرش در یک پارک که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام چرخنده و پسرش در کنار هم هستند.الهام چرخنده و پسرش از همسر اولش است.الهام چرخنده و پسرش در آغوش هم هستند.