عکسی از حجاب متفاوت لیندا کیانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حجاب متفاوت لیندا کیانی با روسری است.حجاب متفاوت لیندا کیانی با دستکش است.حجاب متفاوت لیندا کیانی کامل است.