افسران رژیم صهیونیستی ناراحت هستند.  افسران رژیم صهیونیستی از فرار کردن 6 زندانی فلسطینی متحیر شدند. فرار کردن فلسطینیان از زندان برای  افسران رژیم صهیونیستی گران تمام شد.


تصویری از چهره بهت زده افسران ارشد امنیت رژیم صهیونیستی از نحوه فرار شش اسیر فلسطینی را می بینید.