طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۴۶ هزار و ۹۰ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۲۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۷۶ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۴۷۳ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۱۷۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۹۸ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۸۴۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۰ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۸۰ نفر (۶۲ هزار و ۶۲۹ نفر)

۲. هند ۱۱ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۶۰۰ نفر (۸۷ هزار و ۱۶۹ نفر)

۳. برزیل ۱۱ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۴۵ نفر (۳۹ هزار و ۶۴۳ نفر)

۴. روسیه ۴ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۹ نفر (۹ هزار و ۸۰۳ نفر)

۵. بریتانیا ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۸۲ نفر (۶ هزار و ۳۰۳ نفر)

۶. فرانسه ۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۰۷ نفر (۳۴ هزار و ۹۹۸ نفر)

۷. ایتالیا ۳ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۱۱ نفر (۲۴ هزار و ۹۳۵ نفر)

۸. اسپانیا ۳ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۳۲ نفر (۶ هزار و ۲۱۶ نفر)

۹. ترکیه ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۶۰۳ نفر (۲۰ هزار و ۴۹ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۶۲۹ نفر (۱۷ هزار و ۸۶۰ نفر)

ایران در این فهرست با یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۴۵ نفر مبتلا و ۷ هزار و ۶۳۰ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۵۲ هزار و ۴۷۰ نفر (هزار و ۷۰۵ نفر)

۲. برزیل ۲۸۵ هزار و ۷۹۵ نفر (۲ هزار و ۶۵۹ نفر)

۳. مکزیک ۱۹۵ هزار و ۶۰۶ نفر (۶۹۸ نفر)

۴. هند ۱۵۹ هزار و ۴۰۵ نفر (۱۵۵ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۵ هزار و ۹۲۶ نفر (۹۵ نفر)

۶. ایتالیا ۱۰۳ هزار و ۸۵۵ نفر (۴۲۳ نفر)

۷. روسیه ۹۳ هزار و ۸۲۴ نفر (۴۶۰ نفر)

۸. فرانسه ۹۱ هزار و ۶۷۹ نفر (۲۶۸ نفر)

۹. آلمان ۷۴ هزار و ۸۷۸ نفر (۲۰۱ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۲ هزار و ۹۱۰ نفر (۱۱۷ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۱ هزار و ۵۸۱ نفر فوتی و ۸۹ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.