ویدئویی از دعاکردن مردم به درگاه خدا در محل شمارش آرا، برای برنده شدن ترامپ را ببینید.