به گزارش پارس نیوز، 

فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد: ضمن تاکید بر احترام به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان و برحق بودن خواسته های معیشتی که تظاهرات کنندگان خواهان آن هستند؛ بر برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و عدم حمله به اموال دولتی وخصوصی تاکید داریم.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است: هرگونه تعدی به این اموال قابل قبول نیست و اجازه تخریب اموال دولتی و خصوصی داده نخواهد شد.

ارتش لبنان از تظاهرات کنندگان خواست که از چارچوبهای مشخص تظاهرات خارج نشوند.

این در حالی است که تظاهرات کنندگان در برخی مناطق به ویژه خیابان الحمرا در بیروت به نیروهای امنیتی حمله کردند.

ارتش لبنان اقدام به تقویت نیروها کرده است.

تظاهرات کنندگان خیابان بلیس در نزدیکی دانشگاه آمریکایی در بیروت را بستند.