به گزارش پارس نیوز، 

پلیس از این نوع فناوری به صورت آشکار و در مناطق مرکزی شهر لندن اسفاده خواهد کرد و چهره های شهروندان را ثبت و با بانک اطلاعات مجرمین خشن تحت تعقیب خود مطابقت می دهد و در صورت شباهت بررسی میدانی از سوی نیروی پلیس حاضر در محل انجام خواهد شد.

بسیاری به استفاده از این نوع تکنولوزی انتقاد دارند و بر این باورند شهروندان از اینکه دوربین بر آنان متمرکز شود و اینکه در صورت شباهت پس از بررسی از آنان رفع ظن شود رنج می برند و پلیس با این اقدام هم هزینه های مالی و هم وقت خود را هدر می دهد.