به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس این توافق؛ در الحدیده، و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی آتش بس  فوری برقرار می شود. نیروها از بنادر الحدیده و الصلیف و راس عیسی به مواضع مورد توافق درباره آن می روند.

طبق این توافق؛ هیچ تقویت نظامی از سوی طرفین در این استان رخ نمی دهد و طرفین به آن پایبند هستند. 

بر اساس این توافق؛ کمیته هماهنگی درباره بحث استقرار مجدد مشترک و مورد توافق به ریاست سازمان ملل تشکیل می شود.

طبق این توافق؛ رئیس کمیته هماهنگی گزارش هفتگی از طریق دبیر کل به شورای امنیت درباره اجرا شدن آن توافق می دهد.

نقش رهبری سازمان ملل در حمایت از اداره و عملیات بازرسی بنادر دریای سرخ یمن

تقویت حضور سازمان ملل در الحدیده 

طرفین پایبند به تسهیل کار سازمان ملل در الحدیده هستند.

همه طرفها بر تسهیل حرکت غیرنظامیان و کالاها به الحدیده و بنادر آن متعهد هستند.

همه درآمدهای بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی در بانک مرکزی یمنی از طریق شعبه موجود در الحدیده قرار داده می شود تا صرف حقوق غیرنظامیان در الحدیده و سراسر یمن شود.

مسئولیت امنیت الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی بر عهده نیروهای امنیت داخلی طبق قانون یمن است و باید به روند قانون احترام گذاشته شود و هر مانعی از بین برود.