به گزارش پارس نیوز، 

 یکی از کودکان یک ساله و دیگری سه ساله هستند. گلوله ها به ترتیب به پا و قفسه سینشان برخورد کرده است. پلیس جکسون با اشاره به این مطلب که مادر به  مرکز پزشکی دانشگاه نزدیک بود، کودکان را برای کمک فوری به اتاق اورژانس منتقل کرد. جیمز دویس ادعا کرد، با وجود زخم هایی که کودکان متحمل شده اند زنده خواهند ماند. به گفته ی رییس پلیس، مظنون شیشه پنجره را پایین کشیده و شلیک کرده است. در رابطه با پرونده، پلاک موقت خودرو در نظر گرفته شده است. دیویس معتقد است که این جنایت به صورت تصادفی صورت نگرفته است و مظنون با مادر آشنا است. دیویس اظهار داشت که این وضعیت ابتدا "به عنوان یک تیراندازی احتمالی در حال پیشرفت به پلیس گزارش شده است". با این حال، کمتر از یک ساعت دیگر متنی  فرستاده شد که تهدید دیگری را در بر داشت. تا کنون، مقامات توضیفی از ظاهر تیر انداز را منتشر نکرده اند. تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.