به گزارش پارس نیوز، 

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه در حال تکمیل ضوابط و چارچوب‌های مورد نظر اتحادیه اروپا درجهت لغو سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به اروپاست.

به گفته کمیسیون اروپا تا کنون از میان ۷۲ ضابطه مورد نظر اتحادیه اروپا برای لغو ویزای سفر شهروندان ترکیه، آنکارا ۶۵ اصل را بطور کامل رعایت کرده و به سرعت در حال تکمیل ضوابط باقی مانده است.

ترکیه از دسامبر ۱۹۹۹ بطور رسمی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده، اما این درخواست تا کنون به نتیجه نرسیده است.

با این حال اتحادیه اروپا از فروردین امسال درخواست ترکیه برای لغو ویزای سفر شهروندان ترکیه را بصورت مشروط مورد موافقت قرار داد و از ترکیه خواست تا ۷۲ ضابطه مورد نظر را برای لغو ویزا انجام دهد و حال پس از گذشت هشت ماه کمیسیون اروپا اعلام کرده که آنکار بسیاری از این اصول را بطور کامل انجام داده و در حال نزدیک شدن به تکمیل این فرایند است.