به گزارش پارس نیوز، 

«بیل نلسون» رقیب دمکرات وی در این انتخابات با کمتر از 10 هزار رای متحمل شکست شد.

نزدیکی درصد ارای این دو نامزد موجب بازشماری ماشینی و دستی و در نهایت به ریزش بیش از 2 هزار رای اسکات منجر شد؛ اما نتوانست مانع راهیابی وی به سنای آمریکا شود.