به گزارش پارس نیوز، 

این درحالی است که برخی وزرای کابینه وی خواهان باز مذاکره پیرامون توافق به‌ دست‌ آمده هستند.

می در ‌این ‌رابطه نوشت: هیچ طرح جایگزینی روی میز مذاکره نیست. رویکرد متفاوتی که بتوان با اتخاد آن با اتحادیه اروپا مذاکره کرد، وجود ندارد. چنانچه اعضای پارلمان با این توافق مخالفت کنند، به پله اول باز خواهیم گشت و این به‌ منزله تفرقه بیشتر، عدم قطعیت بیشتر و ناکامی در تعهدپذیری در قبال رای مردم انگلیس خواهد بود.

چهارشنبه گذشته، تنها ساعاتی بعد از آنکه وزرای بلندپایه کابینه لندن با نسخه ارائه شده از توافق برگزیت موافقت کردند؛ «دومینیک راب» وزیر امور برگزیت استعفا داد.

دیگر صاحبنظران نیز درخصوص مخالفت احتمالی پارلمان با این توافقنامه هشدار دادند. حامیان برگزیت می‌گویند توافق پیشنهادی برای مدتی نامعلوم مانع از قطع وابستگی لندن به بروکسل شده و انگلیس را به مستعمره اتحادیه اروپا تبدیل می‌کند.