به گزارش پارس نیوز، 

پلیس آلمان توطئه حمله تروریستی به ارتش و نیروهای ویژه در راستای به قتل رساندن سیاست مداران این کشور را خنثی کرد.