به گزارش پارس نیوز، 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، علی نجفی خوشرودی در سخنرانی خود در شورای حکام بین المجالس که درخصوص دستور جلسه شورای حکام بین المجالس پیرامون تصویب کمک های مالی کشورها به IPU بود، گفت: کمک های داوطلبانه برخی کشورها به IPU نباید به جهت و اهداف خاص آن کشورها مشروط شود. در واقع کمک باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد و دبیرخانه براساس دستور کار و اهداف و برنامه های خود آن را هزینه کند.

علی نجفی خوشرودی

وی در ادامه تصریح کرد: کمک ها باید به پیشبرد اصول و آرمان های جهانی که IPU آنها را دنبال می کند، هزینه شود./

پایان پیام