به گزارش پارس نیوز، 

"سلیم الحسنی" نویسنده و تحلیلگر عرب در مقاله خود در خبرگزاری اسکای پرس عراق نوشت: همه گروه ها و اعضای زیرمجموعه ائتلاف النصر که ریاست آن را حیدر العبادی برعهده دارد، امروز در برابر آزمونی ملی و انسانی بعد از تصمیم العبادی برای تن دادن به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخصوص تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دارند.

وی افزود: کاری که العبادی کرد؛ خارج از اخلاق انسانی است. او خودش گفت که تحریم ها به ملت ها ضرر می رساند..اما با این حال تصمیم گرفت که به دستورات رئیس جمهور آمریکا متعهد شود و در موضعگیری علنی و غیرقابل تفسیر نشان داد که از خواست آمریکا بیرون نخواهد رفت و آماده است که دستورات این کشور را اجرا کند؛ هرچند آن را ظلمی آشکار می داند.

الحسنی با اشاره به اینکه هیچ ملتی در جهان نظیر ملت عراق طعم تلخ تحریم های اقتصادی را نچشیده است، نوشت: تصمیم ترامپ از نظر بین المللی مردود است و قابل قبول نیست و العبادی با اعلام پایبندی خود به این تصمیم ، مسیر خود را مشخص می کند که با تجاوزگری علیه ملت های دیگر همراه باشد و نه تنها عراق را ابزاری اجرایی در دستان خارجی ها در درگیری های بین المللی آنها قرار دهد، بلکه فراتر از آن عراق را در خصومت با ملت ها و مجازات آنها و انتقام از آنها قرار دهد زیرا ترامپ این را می خواهد.

این موضعگیری العبادی نشان دهنده رویکرد او خارج از اخلاق و ارزش های انسانی و به دور از اصل حاکمیت عراق و استقلال تصمیم گیری عراق است. از این رو، کسی که با العبادی ائتلاف کند، با این کار در حقیقت با سفارت آمریکا ائتلاف می کند و آماده است که دستورات را از این سفارت بگیرد و بدون اعتراض اجرا کند.

النصر امروز با این اتهام بزرگ مستقیم روبرو است که ائتلافی بدون برخورداری از یک شخصیت ملی است و دنباله روی اراده آمریکا است. اگر گروه ها و رهبران ائتلاف در خروج از آن موضعگیری نکنند؛ با العبادی در زیرپا گذاشتن تصمیم عراق شریک خواهند بود و راضی شده اند که زیر پاهای ترامپ بنشینند و دستوراتش را اجرا کنند و عراق را وارد ماجراجویی های متهورانه ترامپ کنند.