به گزارش پارس نیوز، 

یکی از مقام‌های بانک آمریکایی مریل لینچ هشدار داد جنگ تجاری می‌تواند اقتصاد این کشور را دچار رکود کند.

اتان هریس، یکی از مقام‌های بانک آمریکایی مریل لینچ گفت: جنگ تجاری تنها با چین در جریان نیست بلکه این جنگ بین آمریکا و بسیاری از شرکای تجاری این کشور جریان دارد و اگر آمریکا بخواهد همه شرکای تجاری خود را مشمول تحمیل تعرفه قرار بدهد آنگاه آن کشور‌ها هم تعرفه‌های مشابهی بر کالا‌های آمریکایی تحمیل می‌کنند و در نتیجه آمریکا با رکودی جهانی روبرو خواهد شد. هم اکنون تا پیشامد چنین وضعیتی راهی بسیار دراز پیش رو داریم. در حال حاضر در شرایط کشمکش تجاری هستیم نه جنگ تجاری. اما اگر دو طرف بر موضع خود پافشاری کنند در نهایت با وضعیتی بسیار وخیم روبرو خواهیم شد.  

او افزود: "اگر جنگ تجاری اتفاق بیفتد به سادگی برطرف نخواهد شد و پیامد‌های دردناکی بر جا خواهد گذاشت. در شرایط کنونی هنوز با چنین پیامد‌های دردناکی روبرو نشده ایم و بخش‌های کوچکی درگیر این ماجرا شده اند، وضعیت بازار خوب است، اقتصاد هم خوب پیش می‌رود، افکارعمومی راضی است و تهدید به آغاز جنگ تجاری چندان پیامد‌هایی در پی نداشته است. فکر می‌کنم این فرآیند ادامه خواهد داشت تا جایی که پیامد‌ها آشکار می‌شوند و آثار جنگ تجاری در بازار، اقتصاد و سیاست خودنمایی می‌کند. با تعرفه‌هایی که هم اکنون تحمیل شده نمی‌توان انتظار داشت چنین آثاری بروز کند، اما اگر تعرفه‌های تازه‌ای تحمیل شوند تنش‌ها بالا می‌گیرد و نادیده انگاشتن آن‌ها در بازار خیلی دشوار خواهد بود. آنگاه می‌توان پیامد‌ها را در اعتماد به کسب و کار و در فعالیت‌های تجاری مشاهده کرد؛ لذا تا وقتی که جنگ تجاری خیلی جدی اتفاق نیفتد متاسفانه گفتگو‌های جدی هم آغاز نخواهد شد. "