به گزارش پارس نیوز، 

علیرغم قطعنامه‌های بین المللی که آمریکائی ها خود پیشتر آن ها را مورد تأئید قرار داده بودند، مراسم مقدماتی انتقال سفارت واشنگتن به قدس آغاز شد.

دیوید فریدمن سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی به عنوان نخستین سخنران این مراسم از اهتمام واشنگتن در انتقال سفارت واشنگتن به عنوان اولین کشور یاد کرد.

وی در ادامه از پخش سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص خبر داد.