به گزارش پارس نیوز، 

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که دلیلی ندارد که کرملین به هر اتهامی که آمریکا و انگلیس علیه روسیه می زنند، پاسخ دهد.

پسکوف گفت: ما هیچ ایده ای نداریم که آخرین بخش این اتهامات بر چه اساسی است؟ این اتهامات به راحتی بیان می شوند و هیچ کسی هیچ سندی برای اثبات این اتهامات اراده نمی دهد. ماهیت اتهاماتی که علیه روسیه مطرح می شود یکی است و از نظر ما این ادعاها بی اساس و کاملا بی ارزش هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به تاخیر آمریکا در اعمال تحریم های جدید علیه روسیه گفت: هنوز زود است که دراین خصوص قضاوت کنیم. از دیدگاه ما، فقط تحریم هایی قانونی هستند که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شوند. ما اعمال تحریم ها از سوی آمریکا را غیرقانونی می دانیم.