به علت افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق احتمال اعمال خاموشی در حوزه شهرستان‌های استان تهران وجود دارد.

امید است با صرفه‌جویی همگانی در مصرف برق شاهد تأمین برق پایدار برای مشترکان باشیم.

جدول خاموشی های شهرستان های تهران