از ابتدای هفته و بعد از مدتها بازار سرمایه با رشد شاخص رو به رو شده است؛ صندوق پالایش یکم نیز به تبعیت از بازار در مدار مثبت معامله می شود.به نظر می رسد اعتماد سهامداران به بازار سرمایه برگشته است.

با وجود اینکه سه روز است نماد پالایش یکم با رشد حداکثر مواجه است و مثبت معامله می شود اما هنوز سهامداراناین صندوق با ضرر ۲۵ درصدی (حدود یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان) رو به هستند.

حال باید بازار سرمایه به اعتماد سهامداران پاسخ مثبت می دهد و ضرر و زیان سهامداران جبران خواهد شد.

 

 

سهامداران صندوق پالایش یکم در انتظار جبران ضرر و زیان