مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۱۶ دی ماه به بیان مسائلی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه ، آغاز غنی سازی ۲۰ درصد، کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت، معضل مازوت سوزی نیروگاه‌ها، می پردازد.

همچنین افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه، مواد اولیه کارخانه ها تامین شد، معمای معیشت مردم در ۱۴۰۰، خط قرمز آلودگی هوا کجاست؟، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۶ دی ماه به شرح زیر است:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه/ کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در پایتخت/ مواد اولیه کارخانه ها تامین شد