حجت الله فرزانی کارشناس ارشد اقتصادی بانکی و مالی در خصوص تک نرخی شدن  نرخ ارز  اظهار کرد:باید ابتدا این سوال را مطرح کنیم که آیا در حال حاضر زمان مناسبی برای تک نرخی شدن ارز است؟

وی ادامه داد: دسترسی به منابع ارزی در سایر کشور ها به واسطه تحریم ها بسیار سخت است. بانک مرکزی توانایی مدیریت موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز را ندارد. در صورتی که هیجانات روی بازار ارز حاکم شود قاعدتا بانک مرکزی برای مدیریت آن، منابع و مصارف ارزی نخواهد داشت.

 

فرزانی بیان کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز از لحاظ پیشرفت اقتصادی و حذف رانت های موجود، امری مفید است اما در حال حاضر موقعیت آن وجود ندارد. باید توجه کنیم که تک نرخی شدن نرخ ارز به معنی کاهش نرخ آن نیست، بلکه به معنای رسیدن به نرخ اقتصادی درست است.

این کارشناس درپایان تصریح کرد: با توجه به ارتباط ریال با ارز های خارجی و مناسبت های آن در بانک مرکزی، باید با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مبدا و مقصد،  محاسبات آن انجام و بعد برای تک نرخی شدن نرخ ارز تصمیم گرفته شود.