مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۳ دی ماه به بیان مسائلی همچون افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان تصویب شد، فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه، رانت و فساد مولود اقتصاد دولتی، ترس سهامداران از گشایش اقتصادی، می پردازد.

همچنین تفحص از شرکت های خودروساز ، اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی، پاس گل به سیگنال فروشی،کوچ سرمایه از بازار خودرو ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳ دی ماه به شرح زیر است:

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو

فشار تورمی بر ۹۰ درصد جامعه/ اختلاف نظر درباره نرخ رشد اقتصادی/ کوچ سرمایه از بازار خودرو