دیوان محاسبات کل کشور  در گزارشی آمار و ارقام مربوط به ساختار احکام  بودجه سال ۱۳۹۸  را اعلام کرد. 

در این گزارش آمده است: فرایند تهیه، تنظیم بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال سالانه شامل هفت اقدام است که از ماه‌های پایانی سال اجرای بودجه شروع شده و تا پایان دی‌ماه سال پس از اجرای بودجه ادامه می‌یابد. 

دیوان محاسبات کل کشور این اقدامات را شامل موارد ذیل اعلام کرد: 

تدوین برنامه عملیاتی

تهیه دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های گزارش تفریغ بودجه

جمع آوری و ثبت اطلاعات

کنترل اطلاعات و بازبینی یافته‌ها

تهیه گزارش اولیه تفریغ بودجه

بررسی گزارش تفریغ در کارگروه فنی و حقوقی (اعضای کارگروه شامل مستشاران، معاونین فنی حسابرسان کل و مدیران کل و معاونان دادستان)

تصویب گزارش در هیئت عمومی دیوان

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و ۲۷۴ جزء بند و تبصره است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از حیث احکام ۳۰ درصد افزایش داشته و به همین نسبت زمان بیشتری به بررسی و تصویب احکام مذکور اختصاص یافته است.

بنابراین علاوه بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه هیات‌ها و گروه‌های حسابرسی در ستاد و ادارات کل دیوان محاسبات استانها به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌های حسابرسی مربوط به پرداخته‌اند. 

بالغ بر 1000 نفر ساعت صرف بررسی گزارش اولیه در کارگروه فنی و حقوقی به تعداد ۴۱ جلسه شده است

همچنین ۱۰ جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی و تصویب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ شده است. 

تعداد ۲۵۷ حکم دارای ماهیت بودجه‌‌ای و تعداد ۱۷ حکم غیربودجه‌‌ای است به طوری که ۹۳.۸ درصد حکم دارای ماهیت بودجه‌ای و ۶.۲ درصد حکم غیربودجه‌ای است.

دیوان محاسبات کشور همچنین پیشنهاد داده است که حتی‌الامکان احکام غیربودجه‌ای در قوانین عادی و دائمی پیش‌بینی شود.

از تعداد 162 حکم تکلیفی تعداد 46 حکم به طور کامل اجرا شده، تعداد 89 حکم به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 27 حکم فاقد عملکرد است.

دیوان محاسبات کل کشور همچنین در این گزارش اعلام کرده است 28.4 درصد حکم به صورت کامل اجرا شده و 54.9 درصد حکم به صورت ناقص اجرا شده و همچنین 16.7 درصد فاقد عملکرد است.

از تعداد 76 حکم اجازه تعداد 26 حکم به طور کامل اجرا شده، تعداد 16 حکم به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 34 حکم فاقد عملکرد است؛‌ در همین راستا دیوان محاسبات اعلام کرده که 34.2 درصد حکم به صورت کامل انجام شده، 21.1درصد حکم به صورت ناقص انجام شده و 44.7 درصد حکم فاقد عملکرد است.

تعداد 159 حکم بر اساس لایحه دولت و تعداد 115 حکم بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.؛ 58 درصد حکم بر اساس لایحه دولت و 42 درصد حکم بر اساس پیشنهاد نمایندگان بوده است.

از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده تعداد 64 حکم به صورت کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم به صورت ناقص و تعداد 39 حکم فاقد عملکرد است.

دیوان محاسبات کشور در این گزارش اعلام کرد: 40.3 درصد حکم به صورت کامل انجام شده است ضمن اینکه 35.2 درصد حکم به صورت ناقص انجام شده و 24.5 درصد حکم فاقد عملکرد است.

از تعداد 115 حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان در قانون درج شده تعداد 30 حکم به طور کامل اجرا شده،‌ تعداد 58 حکم به صورت ناقص و تعداد 27 حکم فاقد عملکرد است؛ 26.1 درصد حکم به صورت کامل انجام شده، 50.4 درصد حکم به صورت ناقص انجام شده و همچنین 23.5 درصد حکم فاقد عملکرد بوده است.

تعداد 161 حکم تکراری است که از این تعداد 38 حکم فاقد عملکرد است و تعداد 68 حکم به صورت کامل و تعداد 55 حکم به صورت ناقص اجرا شده است؛ 23.6 درصد فاقد عملکرد، 42.2 درصد به صورت کامل و همچنین 34.2 درصد به صورت ناقص است.

دیوان محاسبات کل کشور در ادامه این گزارش اعلام کرده است از مجموع 274 جزء و بند و تبصره تعداد 94 مورد از آنها به طور کامل اجرا شده، تعداد 114 مورد به صورت ناقص و تعداد 64 مورد فاقد عملکرد است؛ بر همین اساس 34.3 درصد به صورت کامل انجام شده و همچنین 41.6 درصد به صورت ناقص انجام شده و 24.1 درصد فاقد عملکرد است.