قیمت انواع دوچرخه در بازار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت 
دوچرخه کوهستان کاپیتان مدل FAST سایز 26 ۴,۷۴۰,۰۰۰
دوچرخه کوهستان مریدا مدل ONE-TWENTY 500 D سایز 26 ۴۰,۲۸۴,۸۰۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل OMEGA سایز 26 ۴,۷۵۱,۶۲۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل OMEGA سایز 26 ۴,۷۵۱,۶۲۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل Speed سایز 20 ۲,۹۰۱,۶۰۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل DYNAMIC سایز 27.5 ۱۱,۸۲۳,۹۰۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل GALAXY سایز 27.5 ۸,۴۱۴,۶۰۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل PLASMA سایز 27.5 ۵,۸۱۶,۴۷۰
دوچرخه کوهستان کراس مدل IMAGE سایز 26 ۵,۲۰۴,۲۱۰