مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۷ آبان ماه به بیان مسائلی همچون یارانه جدید برای کشاورزان، بورس با تعطیلی ۲ هفته ای تهران تعطیل نمی شود، حل کامل مشکل روغن ظرف یک ماه آینده، معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل، می پردازد.

همچنین چک بلامحل ممنوع!، سردرگمی اقتصاد بین دولت و مجلس، حال تولید بد استٰ؛ نقطه سر خط، ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۷ آبان ماه به شرح زیر است:

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!

معیشت مردم بازیچه اقتصاد فشل/ ریسک‌های سه‌گانه کرونا برای کسب و کارها/ چک بلامحل ممنوع!