مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه ۲۵ آبان ماه به بیان مسائلی همچون ادامه گران‌فروشی درمیادین میوه و تره بار ، نرخ سود بین بانکی به ۲۰ درصد می‌رسد، کاهش ۶۰ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته، تاراج منابع ارزی با واردات قاچاق، می پردازد.

همچنین افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!، دولتی‌ها قوانین بورس را دور می‌زنند، تثبیت بازارهای مالی با منابع صندوق توسعه ملی، قیمت مسکن پایین بیا نیست، مناقشه نرخ سود بانکی، بازار مسکن تغییر فاز داد، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۵ آبان ماه به شرح زیر است:

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

مناقشه نرخ سود بانکی/ بازار مسکن تغییر فاز داد/ افزایش قیمت لبنیات با ترفند همیشگی!

 

ا