مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه  ۱۲ آبان ماه به بیان مسائلی همچون نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان گذشت، شیوه نامه واردات در برابر صادرات بزودی اعلام می شود، آتش احتکار بر خرمن معیشت، سرگردانی نقدینگی به جای جذب در تولید، می پردازد.

همچنین تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی ها، کشور درگیر تحریم داخلی است، افزایش ۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی ، قیمت‌گذاری‌ها در حیات خلوت بورس، در سوگ اقتصاد یارانه ای، فرصت‌سوزی‌های مالیاتی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۲ آبان ماه به شرح زیر است:

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی

آتش احتکار بر خرمن معیشت/ تورم ۴۱ درصدی برای خوراکی‌ها/ فرصت‌سوزی‌های مالیاتی