مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۲ مهرماه به بیان مسائلی همچون خط فقر و شکاف طبقاتی در ایران ، منابع مالی ایران در عراق آزاد شد، پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی، ۴ دلیل خوش‌بینی به بورس، می پردازد.

همچنین شاخص فلاکت در کشور افزایش یافته است، روش جدید شناسایی خانه های خالی، اندوخته های تورمی دولت، زور قانون هم به چک نمی رسد، حمله بانک مرکزی به دلار، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ مهرماه به شرح زیر است:

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد

۴ دلیل خوش‌بینی به بورس/ پیامدهای خطرناک دلار ۳۲ هزار تومانی/ زور قانون هم به چک نمی‌رسد