مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۵ مهرماه به بیان مسائلی همچون خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد، جدیدترین راه حل مجلس برای کاهش قیمت خودرو، دست اندازهایی در مسیر تولید، می پردازد.

همچنین لیست جدید صادرکنندگان متخلف روی میز دستگاه قضا، ریزش ادامه دار بورس ، الزامات پایدارسازی تورم ، تعلیق اقتصاد در تنگنای سیاست، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۵ مهر ماه به شرح زیر است:

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۵ مهر

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد/ دست‌اندازهایی در مسیر تولید/ الزامات پایدارسازی تورم