به گزارش پارس نیوز، 

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به ٣٢ میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز بابت واردات، امروز به حدود ٢٦ میلیون یورو رسید. 

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به شش میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به پنج میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون یورو رسید.

انتهای پیام/