به گزارش پارس نیوز، 

میانگین نرخ امروز ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۹٣٩١ تومان بود.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به ٣٥ میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز بابت واردات، امروز به حدود ٢٧ میلیون یورو رسید.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به شش میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به پنج میلیارد و پانصد و چهارده میلیون یورو رسید.

انتهای پیام/