به گزارش پارس نیوز، 

براساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید کل سواری از 126 هزار و 135 د ستگاه در آبان ماه 1396 به 52 هزار و 723 دستگاه در آبان ماه 1397 کاهش یافته است که بر این اساس رشد تولید این محصول منفی 58.2 درصد (کاهشی) بوده است.

همچنین تولید کل وانت از 7 هزار و 569 دستگاه در آبان ماه 96 به 4 هزار و 84 دستگاه در آبان ماه 97 کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید، تولید کل مینی‌بوس و میدل ‌باس در آبان‌ماه 96 از 123 دستگاه به 164 دستگاه در آبان ماه 97 افزایش یافته است، اما تولید کل اتوبوس در آبان ماه 97 فقط یک دستگاه بوده که میزان تولید این محصول در آبان ماه 96 ، 163 دستگاه گزارش شده است.

تولید کل کامیون از 1345 دستگاه در آبان ماه 96 به 637 دستگاه در آبان ماه 97 رسید.

بر این اساس جمع گروه خودروهای تجاری که در آبان ماه 96 ، 9 هزار و 200 دستگاه بوده است درآ بان ماه 97 به 4 هزار و 886 دستگاه رسیده است.

همچنین جمع کل خودروهای تولیدی که در آبان ماه 96 ، 135 هزار و 402 دستگاه بوده است در آبان ماه 96 به 57 هزار و 627 دستگاه کاهش یافته است که تغییر منفی 57.4 درصد را نشان می‌‌دهد.

برای دیدن مستندات این خبر به نشانی زیر تولید خودرو مراجعه کنید.

انتهای پیام/ب