به گزارش پارس به نقل از مهر، چهل وهفتمین جلسه شورای عالی آمار در روز سه شنبه ۲۱ خردادماه سال جاری با حضور مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آمار در محل مرکز آمار ایران برگزار شد.

در این جلسه که معاونان وزارتخانه ها و سازمان های عضو شورا در آن حضور داشتند درخصوص موضوعاتی همچون برگزاری طرح آمارگیری از مسافران مشهد مقدس در سال ۱۳۹۲، تهیه شناسنامه شاخص های موضوع ماده ۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارشی از عملکرد برنامه ملی آمار و نظام آماری کشور در سال ۱۳۹۱ بحث و بررسی بعمل آمد.

براساس مصوبات این جلسه کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری درخصوص جمع آوری آمارهای مورد نیاز برای محاسبه شاخص های ماده ۶۸ و تدوین گزارش عملکرد برنامه ملی آمار شدند. همچنین اجرای طرح آمارگیری از مسافران (زائران) مشهد مقدس در سال ۱۳۹۲ توسط استانداری خراسان رضوی و با نظارت مرکز آمار ایران به تصویب رسید.