به گزارش پارس نیوز، 

سازمان هواپیمایی کشوری، آمار تاخیرات پرواز‌های داخلی شرکت‌های هواپیمایی در اسفندماه سال گذشته را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی تفتان در اسفندماه تنها یک پرواز داشت که همین یک سورتی پرواز نیز، با تاخیر بوده و در نتیجه، این شرکت ۱۰۰ درصد پرواز‌های خود در ماه گذشته را با تاخیر به انجام رسانده است.

همچنین شرکت هواپیمایی سا‌ها با داشتن ۱۱ پرواز که ۷ سورتی پرواز آن (۶۴ درصد) با تاخیر و تنها ۴ پرواز (۳۶ درصد) به موقع بود، رتبه دوم تاخیر پرواز‌های داخلی را در ماه گذشته را به دست آورد.

ایران ایر نیز در اسفندماه ۷۳۷ پرواز داخلی از مبداء یا به مقصد مهرآباد داشته است که تنها ۲۶۶ پرواز (۳۷ درصد) به موقع بود و ۴۴۷ پرواز (۶۳ درصد) را با تاخیر به پایان رساند.

چهارمین رتبه تاخیر پرواز‌ها را، شرکت هواپیمایی آسمان در ماه گذشته کسب کرد که این شرکت از مجموع ۷۸۴ سورتی پرواز در این ماه، ۳۵۲ پرواز (۴۵ درصد) را در زمان مقرر و ۴۳۲ پرواز (۵۵ درصد) را با تاخیر به پایان رساند که این شرکت در ۶ ماه گذشته برای نخستین بار است که میزان تاخیرات پروازی اش نسبت به کل پرواز‌های تاخیردار یک ماه، کمتر از یک شرکت هواپیمایی دیگر شده است.

به عبارت دیگر در ماه گذشته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کسب ۱۷ درصد تاخیرات پروازی نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در رتبه اول قرار گرفت و آسمان با کسب ۱۶ درصد داشتن پرواز‌های تاخیردار نسبت به مجموع پرواز‌های انجام شده در رتبه دوم ایستاد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی پویاایر در ماه گذشته ۸ سورتی پرواز داشت که ۶ پرواز آن (۷۵ درصد) را به موقع و تنها ۲ سورتی پرواز (۲۵ درصد) را با تاخیر انجام داد که از این نظر توانست کمترین میزان تاخیر پرواز‌های اسفندماه را به خود اختصاص دهد.

در رتبه دوم شرکت‌های هواپیمایی کشور در خصوص کمترین تاخیرات پرواز‌های داخلی، شرکت زاگرس قرار دارد که از مجموع ۶۷ پرواز انجام شده، ۴۶ سورتی پرواز (۶۹ درصد) را در زمان معین شده به انجام رسانده و در ۲۱ پرواز (۳۱ درصد) مسافران را با تاخیر به مقصد رساند.

همچنین هواپیمایی ماهان هم با داشتن ۶۵۸ پرواز در اسفندماه سال گذشته، ۴۱۶ پرواز (۶۳ درصد) را به موقع و ۲۴۲ پرواز (۳۷ درصد) را با تاخیر به انجام رساند که از این نظر در جایگاه سوم شرکت‌های هواپیمایی دارای کمترین تاخیر در پرواز‌های داخلی قرار گرفت.