نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1395 براساس سال پایه 100=1395 معادل 9.8 درصد است.

بنابراین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1396 به عدد 108.4 رسیده که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافته است.

همچنین این شاخص در مهرماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.