پارس به نقل از افکار، خوانساری با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی ارتباط مستقیم به نرخ تورم و ارز دارد گفت: افزایش دستمزد کارگران و قیمت مصالح ساختمانی اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر قیمت بازارمسکن دارد.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران ساختمانی افزایش ۲۵ درصدی داشته است، گفت: افزایش و قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد تاثیر بسیاری بر قیمت مسکن داشته است.

عضو انجمن شرکت های ساختمانی در ادامه تصریح کرد: تغییر قیمت ارز در قیمت خرید مصالح ساختمانی و مواد خام آن اثر گذار بوده است.

خوانساری با اشاره به اینکه ثبات قیمتی اجتناب ناپذیری در یکسال گذشته در بازار مسکن وجود داشته است افزود: متناسب با قیمت ارز شیب قیمتی مسکن نیز تغییر پیدا می کند.

وی در ادامه توضیح داد: در صورت تداوم نرخ تورم و عدم تغییر در تحریم ها قیمت مسکن اجتناب ناپذیر افزایش می یابد.