علی عابدی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تنظیم بازار میوه شب عید اظهار داشت: در این جلسه مطالبی درخصوص هماهنگی توزیع میوه شب عید ارائه شد و درپایان نیز بازدیدی از باغات و سردخانه های موجود به عمل آمد.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان تهران درخصوص سهمیه میوه شب عید گفت:بر این اساس، پنج هزار تن پرتقال و هزار و۵۰۰ تن سیب برای شب عید شهرستان های استان تهران در نظرگرفته شده است.

وی ادامه داد: سیب عید امسال به طور کامل از طریق شهرستان دماوند تأمین می شود و در این زمینه وارداتی نداریم.

عابدی درپاسخ به سوالی مبنی بر زمان توزیع این میوه ها گفت: سیب و پرتقال تا اسفندماه در سردخانه نگهداری می شود و در جلسه بعدی تنظیم بازار در مورد زمان دقیق توزیع محصولات تصمیم گیری می شود.