به گزارش پارس به نقل از مهر، هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال ۹۲ به ازای هر ۱ ساعت کار ۲۷۶۸ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری ۳۸۷۵ تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان ۱۶۲۳۷ تومان تعیین شده است.

 

طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال گذشته به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر ۱ ساعت کار به میزان حدود ۲۷۶۸ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز به میزان حدود ۳۸۷۵ تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نیز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد ۱ ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان ۱.۴ ساعت مزد دریافت می کنند.

در سال گذشته هر کارگر حداقل بگیر به ازای ۱ ساعت کار بر مبنای ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان حداقل دستمزد ماهیانه، ۲۲۱۵ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز ۳۱۰۱ تومان دریافت می کرد. از سویی در سال ۹۰ نیز با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی، هر کارگر در ۱ ساعت کار ۱۸۷۷ تومان و در ۱ ساعت اضافه کاری نیز ۲۶۲۸ تومان حقوق دریافت می کرد.

با وجود اینکه ارقام مربوط به حداقل دستمزد ساعتی کارگران مشمول قانون کار در بخش حداقل بگیران دستمزد مشخص است، اما این میزان کمترین ارقامی است که وجود دارد و سایر گروه های شغلی و افرادی که به هر دلیلی بیش از میزان مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار به عنوان حداقل دستمزد ماهیانه دریافت می کنند، به مراتب ارقام بیشتری را برای هر ساعت کار دریافت می کنند.

به عنوان نمونه، اگر با افزایش های ایجاد شده در حداقل دستمزد افراد، فردی در سال جاری از حداقل دستمزد ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان برخوردار باشد، به ازاء هر ساعت کار در روز مبلغ ۳۴۰۹ تومان و برای هر ساعت اضافه کاری نیز مبلغ حدود ۴۷۷۳ تومان خواهند گرفت. دستمزد روزانه فردی با حداقل دستمزد ۶۰۰ هزارتومان در ماه نیز رقم ۲۰ هزار تومان است.