به گزارش پارس به نقل از فارس، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آذر ماه سال 1394 منتشر شد.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8.4 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (9) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 12 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1394 (12.5) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 251.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 248.3 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11 درصد است.

شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1394 (11) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه 1394 به رقم 217.4 رسید که 5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیر خوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.4 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 13.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1394 (13.6) کاهش یافته است.