به گزارش پارس، قاضی صلواتی در جریان رسیدگی به پرونده متهم فساد نفتی گفت: مدیرعامل وقت بانک مسکن که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی متهم بود در شعبه 15 در حال محاکمه است.

قاضی صلواتی توضیح بیشتری در این خصوص نداده اما در جریان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی مدیران عامل 3 بانک مسکن، صادرات و ملی متهم بودند که با این ادعای قاضی صلواتی مشخص شده است که پروسه محاکمه این افراد کلید خورده است.